CELE

 

Cel ogólny:

Aqueduct ma na celu ułatwienie uczniom nabywania kompetencji w szkołach poprzez edukację na rzecz dziedzictwa w ramach systemu Uczenie się przez całe życie.

Cel operacyjny:

Zadaniem projektu jest budowanie umiejętności nauczycieli w zakresie edukacji zorientowanej na nabywanie kompetencji w kontekście dziedzictwa.
Aqueduct daje dostęp do atrakcyjnego i efektywnego środowiska dla nauczania zorientowanego na zdobywanie kluczowych kompetencji opartego na multidyscyplinarnej pracy projektowej oraz otwiera drzwi, wiodące poprzez dziedzictwo, do uczenia się przez całe życie. Szkoły i nauczyciele będą lepiej współpracowały z instytucjami działającymi w obszarze dziedzictwa, kiedy możliwości uczenia się będą zorientowane na nabywanie kluczowych kompetencji i dopasowane do podstawy programowej.

Projekt ma na celu również wyprowadzenie uczenia się przez całe życie poza klasę szkolną i zaangażowanie aktorów działających w obszarach kultury i dziedzictwa, wywodzących się z lokalnych czy regionalnych społeczności. Zakłada to szersze włączenie się społeczeństwa (sieć społeczna, obywatelska, kulturalna) w procesy nauczania i przyczynia się do społecznej spójności, aktywnego obywatelstwa i dialogu międzykulturowego.
Aqueduct chce promować i wzmacniać nabywanie kluczowych kompetencji przez dzieci i młodzież, oferując motywujące i przyjazne środowisko, w którym ten proces może się odbywać, oraz dostarczając nauczycielom, animatorom i podmiotom działającymi w obszarze dziedzictwa odpowiednie materiały i szkolenia.